Informacja o stosowanym produkcie

Stosowane przez nas preparaty są bezaldehydowym, wysokowydajnym środkiem dezynfekującym o doskonałych właściwościach i szerokim spektrum działania przeciwko: bakteriom, drożdżom, grzybom, wirusom i sporom. Jego skuteczność została zbadana i potwierdzona w skutecznym zwalczaniu zarodników Clostridium difficile i różnych rodzajów wirusów, w tym MERS i SARS. Czyści i dezynfekuje w obecności brudu, krwi i białek. Nasze produkty zwalczają bakterie i wirusy w przychodniach, szkołach, przedszkolach, budynkach wielomieszkaniowych oraz obiektach użyteczności publicznej.

Produkt posiada pełne działanie wirusobójcze (bezosłonkowe* i osłonkowe**) w czasie 5 minut. (EN14476). Spełnia normy EN 14476 w obszarze medycznym na szczepy wirusów bezosłonkowych* (trudniejsze do zwalczenia) określone w normie: Norovirus, Poliovirus, Adenovirus.

Wyciąg z Karty Charakterystyki produktu sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 oraz z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Tekst mający znaczenie dla EOG)znajdziecie Państwo w zakładce Karta Charakterystyki produktu.

Chemiczna nazwa substancji czynnej lub substancji czynnych oraz jej zawartość w produkcie biobójczym w jednostkach metrycznych, jej numer WE i numer CAS:

Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) 230-525-2 (WE) 7a73-51-5 (CAS) – zawartość 2,5g/l

N-(3aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3 – diamina 219-145-8 (WE), 2372-82-9 (CAS) – zawartość 2,5g/l.

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Bytom 41-933
ul. Rydza Śmigłego 10/12
787 737 664
biuro@cleanserwis.com

D-matic

Dowiedz się więcej

Zamów teraz